O projektu

section-cover
Projekat je usmeren na unapređenje kvaliteta i stabilnosti demokratskih procesa u Srbiji. To podrazumeva uspostavljanje temelja za nepristrasnu procenu transparentnosti, integriteta i regularnosti izbora u svim fazama, što predstavlja osnovno sredstvo učešća građana u demokratskom društvu.

O čemu se radi?

Cilj projekta je jačanje vladavine prave i poboljšanje uslova za direktno uključivanje građana u demokratske procese i reforme povezane sa EU integracijom. Akcije tokom projekta će obezbediti nepristrasnu i nezavisnu procenu integriteta i poštovanje izbornih procedura- izborna kampanja, izborni dan i postizborni period, jer su izbori prva osnova za osiguranje poverenja građana u politički proces.

Cilj je da se u Srbiji ukorene osnovne tekovine Evropske Unije- promovisanje i poštovanje slobode, vladavina prava i time doprinose ispunjenju ključnih uslova za pristupanje EU.

Naše delovanje će ohrabriti civilno društvo da se uključi u zaštitu integriteta i demokratskog karaktera izbora. Umrežene organizacije civilnog društva sa znanjem i veštinama moći će da se suprotstave zloupotrebama izbora,  da se izbore sa niskim kapacitetima izborne administracije i nedostacima poverenja javnosti u demokratske institucije. Smanjiće se tenzija u izbornom procesu i promovisaće se okruženje za participativnu demokratiju.

Specifični ciljevi i aktivnosti

  • Izgradnja kapaciteta civilnog društva za prethodno navedene stvari podrazumeva izgradnju mreže lokalnih koordinatora i dugoročnih posmatrača izbornih uslova pod nazivom “Građani na straži”.
  • Realizacija grant programa „Inovativni pristup poboljšanju izbornih procedura i participativne demokratije“-podrška lokalnim OCD. Ovo je podstrek građanskom aktivizmu u demokratskim procesima što će biti formulisamo kao jasan zahtev građana za slobone i fer demokratske izbore. Ozbiljna pažnja će biti posvećena razvijanju političke pismenosti stanovništva.
  • Organizacija zagovaračke kampanje za poboljšanje zakonodavnog okvira i usvajanje međunarodnih preporuka za posmatranje izbora.
  • Organizacija kampanje za podizanje svesti. Kampanja podizanja svesti javnosti biće ključna aktivnost za angažovanje građana za stalni nadzor i zahtev za slobodnim i fer izborima.
Sektor
  • Vladavina prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/154831/DD/ACRT/RS
Komponente
  • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj mreže
  • Realizacija grant programa za podršku lokalnim OCD „Inovativni pristup poboljšanju izbornih procedura i participativne demokratije“
  • Zagovaračka kampanja za poboljšanje zakonodavnog okvira izbora i usvajanje međunarodnih preporuka za posmatranje izbora
  • Kampanja podizanja svesti javnosti
Grad / Region
Beograd
EU donacija
320.518 €
Vreme implementacije
Decembar 2017. - Decembar 2020.
Korisnik
Građani i građanke Srbije; omladina, koja prvi put stiče glasačko pravo; organizacije civilnog društva; mediji; političke partije
Implementiran od strane
Centar za istrživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)